رول حرارتی

– رول رسید دستگاه کارتخوان ( pos)

– رول رسید مشتری (دستگاه ATM)

– رول ژورنال(دستگاه ATM)