ماموریت

برابر مفاد اساسنامه و رویه پیشین، مأموریت شرکت عبارت است از تأمین مواد، ملزومات و تجهیزات برای آماده سازی، چاپ و صحافی مطبوعات و اقلام چاپی و شخصی سازی کارت های الکترونیکی برای بانک ملت به طور خاص و سایر مشتریان به طور عام و انجام عملیات بازرگانی برای کالاهای مرتبط با صنعت چاپ و شخصی سازی کارت های الکترونیکی.