شمار کارت های الکترونیک صادره از سوی بانک ملت از 52 میلیون فقره عبور کرد.